Статут

СТАТУТ

 

 1. Назив – Српско друштво „РАС“.
 2. Српско Друштво „РАС“, је добровољна, неполитичка и независна организација основана од Срба који живе у Ослу и околини. Циљ овог Друштва је неговање српске традиције и културе, као и развијање пријатељства и међусобне сарадње Српског и Норвешког народа. Друштво је отворено за све људе добре воље.
 3. Седиште Друштва је у Ослу, на адреси Frognerveien 47, 0266 Oslo. Седиште друштва може да мења управи одбор.
 4. Циљеви из члана 2 оствариваће се кроз разне форме као:
 • Састанци, предавања, саопштења, акције, спортска такмичења, излети, културно-уметничке манифестације, дружења, те разни видови међусобног помагања
 • Сарадња са другим клубовима и удружењима
 • Сарадња са друштвеним институцијама у Норвешкој
 1. Члан Друштва може бити сваки грађанин у Норвешкоји који прихвата овај Статут, који се уписао у Друштво (писмено или преко интернет презентације Друштва) и платио годишњу чланарину. Чланство у Друштву је добровољно и траје до исписивања или искључења из Друштва. Члан Друштва који својим поступцима и понашањем тешко повреди интересе и углед Друштва може бити одлуком Управног одбора искључен из Друштва. Искључени члан може на одлуку о искључењу уложити жалбу Скупштини Друштва, која доноси коначну одлуку.
 2. Почасни члан Друштва може постати свака особа која својим радом и понашањем стекне нарочите заслуге за углед и напредак Друштва. Одлуку о почасном чланству доноси Скупштина Друштва на предлог Управног одбора.
 3. Члан Друштва има право да бира и да буде биран у све органе Друштва. Члан друштва има право да учествује у сви акцијама Друштва. Дужност члана Друштва је да се придржава одредаба овог Статута и да ради активно на остваривању циљева овог Друштва.
 4. Приходе потребне за рад, Друштво ће остваривати путем: чланарине, донација, прихода са културно-уметничких приредби, новчане помоћи надлежних институција и појединаца добре воље, те другим делатностима предвиђеним овим Статутом. Висину чланарине одређује Скупштина Друштва.
 5. С циљем остваривања појединих делатности Друштва а у складу са чланом 2 овог Статута формирају се секције. Смернице секција за рад доноси Скупштина Друштва. Руководиоца секције бира Скупштина на предлог Управног Одбора.
 6. Органи Друштва су Скупштина Друштва и Управни Одбор.
 7. Скупштина је највиши орган Друштва. Њу сачињавају сви чланови Друштва. Скупштина се одржава једном годишње, у децембру. Своје одлуке Скупштина доноси двотрећинском већином присутних чланова. Скупштини могу присуствовати као посматрачи и они који нису чланови Друштва. На захтев једне трећине чланства или Управног одбора може се одржати ванредна Скупштина Друштва.
 1. Задаци Скуппштине Друштва су следећи:
 • Одређује смернице за рад Друштва
 • Одређује висину чланарине Друштва
 • Усваја извештај о раду Друштва и извештај о финансијском пословању Друштва
 • Бира и разрешава Управни Одбор Друштва
 • Доноси и мења Статут Друштва
 • Формира секције Друштва и бира њихове руководиоце
 • Бира Надзорну комисију Друштва од три члана
 • Решава жалбе чланова Друштва
 • Усваја план активности за следећу годину
 1. Управни Одбор Друштва броји од 5 до 10 чланова. Одлуку о броју чланова доноси Скупштина. Управни Одбор друштва сачињавају:
 • Председник
 • Заменик Председника
 • Секретар
 • Благајник
 • Чланови који су на челу одређених секција

Управни Одбор бира се са мандатом на годину дана, до следеће годишње Скупштине Друштва. Одлуке се доносе већином укупног броја чланова Одбора. Председника Друштва у његовом одсуству замењује заменик.

 1. Управни одбор Друштва има следеће задатке:
 • Руководи радом Друштва између две Скупштине Друштва
 • Сазива редовну или ванредну Скупштину Друштва
 • По потреби формира комисије или радне групе с циљем извршавања одређених задатака
 • Одлучује о начину сарадње са другим клубовима и удружењима
 • Уредно води финансијско – материјално пословање и стара се о имовини Друштва
 1. Чланови управног одбора не могу сами себе исплаћивати из касе.
 1. Председник Управног Одбора сазива састанке Одбора и руководи њиме, представља Друштво код трећих лица, потписује акте у име Друштва и обезбеђује имовину Друштва. Председник Друштва стара се о извршењу задатака предвиђеним у члану 14. овог Статута. Управни Одбор доноси одлуке о исплатама из благајне.
 2. Годишњи обрачун обухвата временски период од 01.01 до 31.12 Завршни рачун ће бити потписан од стране председника и благајника, а овлашћени ревизор ће преконтролисати обрачун, благајну и вредносне папире. Завршни обрачун је јаван, биће доступан свим члановима Друштва и мора бити одобрен на Годишњој Скупштини.
 3. Сви органи друштва бирају се по правилу тајним гласањем. Скупштина може одлучити о примени јавног гласања за органе Друштва
 4. Печат и меморандум морају садржати назив Друштва
 5. Српско Друштво „РАС“ почиње са радом 29. августа 2010 год. када је на Оснивачкој Скупштини Друштва усвојен овај Статут.
 6. У случају престанка рада – гашења Друштва, сва имовина припашће парохији Српске православне цркве Св. Василије Острошки у Норвешкој.

 

Осло, 29. август 2010. године

Напомене:

Наведеног датума, 29.августа 2010. године, усвојен је Статут на оснивачкој Скупштини. Овај Статут садржи следеће измене:

 1. Унете су измене према одлукама са редовне годишње Скупштине одржане 23.јануара 2016. године у Ослу.
 2. Унете се измене према одлукама са редовне годишње Скупштине одржане 04.фебруара 2017. године у Ослу.

За преузимање Статута кликните ОВДЕ.